به گزارش تابناک آذربایجان غربی به نقل از ایرنا، دولتمردان با زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری به دنبال پهن کردن فرش قرمز زیر پای فعالان اقتصادی آذربایجان غربی هستند و برخی از سیاست های جدید اقتصادی از جمله راه اندازی ' هاب لجستیک' و 'پنجره واحد سرمایه گذاری ' برای نخستین بار وارد فضای اقتصادی استان شده است.

دولتمردان در آذربایجان غربی انتقال کالاها و محصولات تولیدی استان به بازارهای مصرف را از طریق ایجاد و توسعه سیستم کارآمد حمل و نقل دنبال می کنند و در تلاش هستند با راه اندازی هاب لجستیک، همه فعالیت‌های مرتبط با حمل و نقل در سطوح بین‌المللی یا ملی را توسط چند متصدی محقق کنند تا تجارت داخلی و فرامرزی در این اتسان مرزی تسهیل شود.

پنجره واحد سرمایه گذاری نیز به عنوان یکی از راهکارهای جذب سرمایه و جلوگیری از فرار سرمایه گذاران طی ماه های اخیر پیگیری شده و امیدها برای کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام ها، ارتقای هماهنگی بین دستگاهی، به حداقل رساندن مراجعه های حضوری سرمایه گذاران به دستگاه های اجرایی و در یک کلام ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری را افزایش داده است.

یک کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است که آذربایجان غربی تاکنون نتوانسته از فرصت های بی بدیل و راهبردی در بخش های معدنی، صنعتی، کشاورزی و ترانزیتی در سطح کشور به صورت بهینه استفاده کند و سیاست های جدید از جمله تلاش برای راه اندازی هاب لجستیک افق روشنی را پیش روی اقتصاد این استان قرار می دهد.

فرشید سلیمی که دانش آموخته مقطع دکترای اقتصاد است، ادامه داد: هاب‌ لجستیکی مرکزی است که همه فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ و نقل، لجستیک و توزیع کالا برای ترانزیت ملی و بین‌المللی در آنجا بر‌اساس اصول بازرگانی و توسط عاملان و فعالان گوناگون انجام می‌ شود و راه اندازی آن در آذربایجان غربی می تواند اقتصاد این استان مرزی را متحول کند.

وی افزود: کشور ایران به لحاظ جغرافیایی،‌ منطقه ای استراتژیک محسوب می شود که قابلیت تبدیل شدن به حلقه لجستیک بین آسیا و اروپا را از یک سو و حلقه ارتباطی بین کشورهای آسیای میانه و آبهای آزاد را از سوی دیگر داراست و آذربایجان غربی نقطه عطف این منطقه به شمار می رود.

وی اضافه کرد: نتایج بررسی های بانک جهانی نشان می دهد که از میان کشورهای با درآمد سرانه همسطح، آن کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته اند، از یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی و 2 درصد رشد بیشتر در تجارت برخوردار می شوند.

وی افزود: آذربایجان غربی با سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق هم مرز بوده و با در اختیار داشتن مبادی ورود و خروج مرزی (پلدشت، بازرگان، سرو، رازی و پیرانشهر) و بهره مندی از هفت بازرچه مرزی و ۹ گمرک مرزی در مرز مشترک با سه کشور موقعیت کم نظیری برای توسعه تجاری و ترانزیتی شمالغرب داراست.

به گفته وی ضرورت راه اندازی هاب لجستیک در آذربایجان غربی بدلیل وجود تنها راه های ترانزیتی جاده‌ای و راه‌آهن کشور به ترکیه و اروپا از استان و وجود فرودگاه بین المللی ارومیه و فرودگاه‌های خوی و ماکو بیش از بیش برجسته می شود.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان: رشد اقتصادی استان از طریق توسعه تجارت فرامرزی و بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفته است.

رضا حسینی افزود: با هدف استفاده از ظرفیت های مرزی این استان، راه اندازی هاب لجستیکی به صورت جدی پیگیری می شود تا صادرات محصولات تولیدی استان به ویژه در بخش کشاورزی تسهیل شود.

وی با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، افزود: راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری و تهیه فرصت های سرمایه گذاری به صورت جهادی دنبال می شود اما به صورت موردی و هر 2 هفته یکبار نیز مشکلات سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: کمیته نظارت بر سرمایه گذاری نیز در استان راه اندازی شده است و مشکلات سرمایه گذاران در بخش های مختلف از جمله همکاری موسسه های مالی با آنان مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی که تجربه های ارزشمندی در زمینه تسهیل سرمایه گذاری و رفع مشکلات سرمایه گذاران در استان های مختلف کشور را دارد، ادامه داد: برای تکمیل پروژه های زیربنایی به دنبال فاینانس داخلی و خارجی هستیم.

رضا حسینی با اشاره به اینکه قانون زمینه لازم برای استفاده از منابع مالی بزرگ خارجی را فراهم کرده است، افزود: برای جذب فاینانس خارجی باید پروژه های محلی جهت جذب سرمایه گذار توسط دستگاه های اجرایی آماده شود و این موضوع نیز در حال پیگیری است.

وی همچنین معرفی ظرفیت های اقتصادی استان به سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مورد تاکید قرار داد و افزود: برنامه ریزی برای برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری خارجی و داخلی پس از تهیه اطلاعات پروژه ها بر اساس فرمت یونیدو 2 و 18 صفحه ای نیز در دستور کار قرار گرفته است و برگزاری این همایش ها از شهریور سال جاری آغاز می شود.

وی همچنین رفع موانع و رونق تولید را مورد تاکید قرار داد و افزود: واحدهایی که توسط بانک ها در آذربایجان غربی توقیف شده است باید به سرمایه گذاران قبلی یا جدید واگذار شده و تولید آنها از سر گرفته شود.

کارشناسان برنامه ریزی استارتژیک نیز معتقدند که راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن را باید در شکوفایی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ با اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺸـﺎورزی ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺗﺨﺼﺼـﻲﻏـﺬاﻳﻲ، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل اﺗﻴﻠﻦ و اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﻲ) کانی غیر ﻓﻠﺰی، الکترونیک و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺻﺎدراتی در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ دنبال کرد؛ راهبردهایی که با سیاست های جدید استاندار و تیم اقتصادی دولت در آذربایجان غربی  همخوانی زیادی دارد.