با پيگيری استاندار آذربایجان غربی و موافقت شورایعالی شهرسازی، ‌شهرک تازه تاسیس گلمان ارومیه جزو شهرهای جديد شناخته خواهد شد.

همچنین مشكل كوی كهرم و ميدان تير با قول مساعد دبير شورايعالی شهر سازی کشور بزودی حل خواهد شد؛ بدین ترتیب مشکل الحاق اراضی عرفان و زمین های برنامه و بودجه به محدوده ارومیه بعنوان مصوبات كميسيون ماده ۵ استانداری، بزودی طرح و حل و فصل می شود.