عاشورای حسینی در ارومیه

دسته عزادارن در خیابان امام

 


دسته عزادران در روستای امامزاده