برچسب ها - تجزیه علیت
برچسب: تجزیه علیت
مقاله ارزیابی لاینهای خالص نوترکیب گندم نان از نظر صفات زراعی و مورفولوژیکی
شناسایی شدند براساس تجزیه همبستگی ساده رگرسیون گام به گام... و تجزیه علیت صفات تعداد دانه در سنبله تعداد سنبله... تجزیه خوشهه ای از نظهر کلیهه صهفات و براسهاس میهانگین... را به چهار گروه تقسیمبندی کرد با انجام تجزیه به...
کد خبر: ۷۶۶۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵